دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناصر الدين شاه قاجار

ت ۶ صفر ۱۲۴۷ ق تبریز
و ۱۸ ذی‌القعده ۱۳۱۳ ق تهران

پسر ملک جهان خانم مهد علیا و محمد شاه قاجار؛ از ۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ ق سلطنت کرد.

بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران، تهران: نشر زوار، ۱۳۵۷، جلد ۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو