دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه سلیمان به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۷ ق

نامه سلیمان به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۷ ق

نویسنده ضمن احوال پرسی از سلامتی مهدعلیا و شاهزادگان می‌‌گوید و از اوضاع صاحب منصبان فوج و سربازان و همچنین نظارت خود بر قراول‌ها و بقیه آغایان و عمله‌جات اندرون گزارش می‌دهد.

نمای تفصیلی