دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نویسنده از سوی مهد علیا واسطه شده تا قبل از حرکت ناصرالدین شاه به سمت ییلاق اذن زیارت عتبات عالیات را از او بگیرد.

نمای تفصیلی