دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ناصرالدین شاه درباره احوال مهد علیا، ۱۲۸۶ ق

نامه به ناصرالدین شاه درباره احوال مهد علیا، ۱۲۸۶ ق

گزارش درباره اندرونی و کارکنان باغ و عمارت سلطنت آباد، سلامتی شاهزادگان، و حادثه نیش زده شدن دست مهدعلیا توسط عقرب، خبر کردن میرزا حسن علی طبیب، و مداوای او

نمای تفصیلی