دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سلطان احمد میرزا عضد السلطنه

ت ۱۸ ذی‌القعده ۱۳۰۸ ق
و ۱۳۵۷ یا ۱۳۵۸ ق

سلطان احمد میرزا عضد السلطنه، پسر توران السلطنه و ناصرالدین شاه، در ۱۸ ذیقعده ۱۳۰۸ق به دنیا آمد. او با فروغ السلطنه ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید