دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مهد علیا

اسناد مهد علیا

اسناد مهد علیا، شامل فرمان ناصرالدین شاه برای درباره تعیین مقرری مهدعلیا و درباره املاک سردسیر کاشان، صورت جمع وخرج مقرری مهدعلیا، و عریضه محمدزکی فرزند کلانتر وشکایت از قطع مواجب و کنار گذاشته شدن او و اعضای خانواده اش از مناصب حکومتی.