دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های حسینقلی خان نظام السلطنه به رضاقلی خان مافی

نامه های حسینقلی خان نظام السلطنه به رضاقلی خان مافی

نامه های حسینقلی خان نظام السلطنه مافی به برادرزاده‌اش رضاقلی خان نظام السلطنه مافی درباره وضعیت کشور؛ زندگی زناشویی اش؛ تقاضای فرستادن مواد غذایی از تهران؛ فرستادن اسب برای سردار ارفع؛ فرستادن سند قوام الدوله؛ شکایت طباخ و قیمت اجناس؛ اداره و فروش املاک برای پرداخت قروض؛ دشمنی میرزا علی اصغرخان اتابک امین السلطان؛ قصد سفر به فرنگستان؛ موقعیت فرزندش میرزامحمدعلی خان و سفر او به بلژیک؛ ناامنی مرزی در آذربایجان؛ مناسبات خود با خان‌های بختیاری؛ مسایل مالی اهرم و خائیز و ملک حسین آباد؛ سفر مجیرالسلطنه و مسایل حکومتی رضاقلی خان.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسینقلی خان نظام السلطنه
  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b035
  •