دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه همسران ناصرالدین شاه، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵ ق

عریضه همسران ناصرالدین شاه، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵ ق

مکاتبات شامل عریضه‌هایی از سوی عزیزالسلطنه [احتمالا خواهر ناصرالدین شاه] و محبوب السلطنه، فاطمه سلطان خانم، و فرنگیس خانم، همسران ناصرالدین شاه، درباره حقوق پرداخت نشده آن‌ها که به خرج گیلان منظور بوده و شکایت از مکرم الدوله حاکم وقت؛ همراه با نامه‌هایی از مکرم الدوله، وزارت مالیه، وزارت داخله، و خزانه داری کل