دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق گوهر ملک خانم، مادر و دخترانش، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق گوهر ملک خانم، مادر و دخترانش، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌های تصویب حقوق بلقیس خانم (دختر سیف الله میرزا و همسر احمد میرزا معین الدوله از خانواده نایب السلطنه)، گوهر ملک خانم محترم السلطنه (دختر معین الدوله و همسر میرزا محمود مستوفی)، و نصرت ملک خانم و شوکت ملک خانم (دختران میرزا محمود مستوفی)؛ وکالت نامه‌های آن‌ها به شاهزاده عبدالله میرزا برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی آن‌ها در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌های‌ مشخصات حقوق آن‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A468
  •