دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق دختران بشیرالدوله، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق دختران بشیرالدوله، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه تصویب مواجب حاجیه خانم، طوبی خانم، بلقیس خانم، فاطمه خانم، و زهرا خانم، دختران اسمعیل خان بشیرالدوله از خانواده شفیع خان چاپارچی باشی، و برگه مشخصات حقوق آن‌ها