دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره عریضه همسران و دختران ناصرالدین شاه

نامه درباره عریضه همسران و دختران ناصرالدین شاه

نگارنده نامه پاکتی حاوی عریضه همسران و دختران ناصرالدین شاه را به خدمت سلطان وقت [مظفرالدین شاه؟] ارسال داشته و شکایت همسران و دختران شاه از تنگی معیشت و نداشتن پول را شرح می‌دهد و اینکه آنها قصد دارند در صورت ادامه وضع موجود به یکی از سفارتخانه‌ها متوسل گردند. نگارنده سلطان وقت را به اقدام عاجل در این مورد فراخوانده و از اصرار صاحبان تیول برای دریافت پاسخ نوشته است. برگه دوم، پیش نویس همین نامه است که بخش‌هایی از متن آن چندبار نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۶۳۶۵-۰-۰ ق، ۰-۶۳۶۴-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A6
  •