دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق خدیجه خانم وقارالسلطنه و فاطمه خانم شرف السلطنه، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق خدیجه خانم وقارالسلطنه و فاطمه خانم شرف السلطنه، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌ تصویب حقوق خدیجه خانم وقارالسلطنه، دختر حاج حسینعلی تاجر و همسر ناصرالدین شاه، و فاطمه خانم شرف السلطنه، دختر ناصرالدین شاه و همسر وکیل السلطان؛ وکالت نامه‌های آن دو (به علت کسالت) به میرزا علیرضا برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی آن‌ها در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌های‌‌ مشخصات حقوق آن‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A520
  •