دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استفاده از کلیه مطالب آرشیو «دنیای زنان در عصر قاجار» برای عموم به منظور کارهای پژوهشی و یا تدریس آزاد است. هر استفاده دیگر، از جمله استفاده تجاری، انتقال به سایر سیستمهای اینترنتی، و یا سایر انواع پخش، مستلزم کسب اجازه از دانشگاه هاروارد است.

استفاده از مطالب آرشیو «دنیای زنان در عصر قاجار» در آثار چاپی مستلزم ذکر این آرشیو به عنوان منبع و در موارد لازم کسب اجازه از صاحبان اصلی اسناد است.