دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه اتمام حجت

نامه اتمام حجت

نامه تهدید آمیز شخصی است که ابتدا برای پیگیری مشکلش به ناصرالملک متوسل شده است اما چون ناصرالملک مشکلش را حل نکرده، نویسنده در نبود ضیاءالملک با مخاطب اتمام حجت می‌کند که به خانه صدراعظم خواهد رفت، مسأله را با مهدعلیا در میان خواهد گذاشت، بست می نشیند، و یا اینکه جلوی کالسکه صدراعظم را خواهد گرفت تا به مشکلش رسیدگی شود. اگر بازهم جواب نگرفت به باغ شاه رفته تا مشکلش را به خود شاه یا ولیعهد عرضه کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۲۰۹۸-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A16
  •