دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو زن جوان

دو زن جوان

نوشته به خط ناصرالدین شاه [از راست]: چرکسی، باغبان باشی. در سراپرده و چادر جنب عمارت شهرستانک

نمای تفصیلی

  • آفریننده ناصر الدين شاه
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م 288 - 12276-00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B80
  •