دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صفحات نخست و نهایی قرآن، با وقف قرائت و مهر ضیاء السلطنه [دوم]

صفحات نخست و نهایی قرآن، با وقف قرائت و مهر ضیاء السلطنه [دوم]

صفحات نخست و نهایی قرآن، با وقف قرائت و مهر ضیاءالسلطنه [دوم]، دختر ناصرالدین شاه، همسر سید زین العابدین امام جمعه. ضیاءالسلطنه تعلق این قرآن را، به شرط آنکه هر روز قرائت شود، وقف در خط زنان خانواده، و ثواب آن را به روح مادرش، ندیم السلطنه، تقدیم کرده است. پس از ضیاء السلطنه قرآن به عروس او اقدس الدوله (از دختران مظفرالدین شاه) و پس از اقدس الدوله به دخترش قدس الزمان ظهیر رسید که در زمان آماده سازی آرشیو صاحب قرآن بود. تاریخ وقف ۱۷ شعبان ۱۳۰۲ است. تاریخ مهر ضیاء‌السلطنه ۱۲۷۳ است که شاید تاریخ تولدش باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شعبان ۱۳۰۲ ق
  • مجموعه ها مجموعه خصوصی
  • متعلق به مجموعه خصوصی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1333A2
  •