دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مهدعلیا

مکاتبات مهدعلیا

مکاتبات مهدعلیا مادر ناصرالدین، شامل نامه ناصرالدین شاه درباره اموال سرورالسلطنه؛ نامه مهدعلیا به علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه؛ نامه‌ای خطاب به میرزا جان درباره احوال خود و ابراز دلتنگی و عشق و امید به ملاقات وی؛ نامه‌هایی به شاهزاده جان درباره وقایع خراسان، بست نشینی معمار، و ملک طارم.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 31b080
  •