دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی از اندرون ناصری

عکس گروهی از اندرون ناصری

گروهی از زنان، مردان، و کودکان؛ نوشته روی عکس (دستخط و عکس احتمالا از ناصرالدین شاه): «اواخر قوس مراجعت از [؟]، آقا نوری، آقا فرج، حاجی فیروز»

نمای تفصیلی

  • آفریننده ناصر الدين شاه قاجار
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۱۹۵-۴۱ ب)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A195
  •