دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۲ ق

نامه به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۲ ق

گزارش درباره امور دارالخلافه و سایر ولایات شامل رفتن دو سه روزه مهد علیا به سواری در نیاوران جهت استقامت مزاج، تلگراف آجودان مخصوص در باب سیورسات ملتزمین رکاب شاه در شهرستانک و دو سه منزل دیگر و ابلاغ نویسنده به میرزا عیسی، و فرستادن عریضه اهالی کردستان و فهرست حسام السلطنه در باب سه دانگ قریه مائین به همراه نامه

نمای تفصیلی