دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگرام رعایا به انیس الدوله، ۱۳۱۱ ق

تلگرام رعایا به انیس الدوله، ۱۳۱۱ ق

تلگرام رعایای مقیم باغ شیخ در ساوه که جزو خالصجات حضرت عبدالعظیم است به انیس الدوله. در آن می‌نویسند که پس از آنکه ظهیرالسلطنه باغ شیخ را خریده‌ است، ظلم زیادی به آنها شده است و او هفتاد تومان اضافه بر مبلغ بدهی که از پیش داشته‌اند از آنان گرفته است که این خارج از توانشان است. آنها در این نامه از طریق انیس الدوله به حضور ناصرالدین شاه عارض شده اند و تقاضای دادخواهی دارند تا مبلغ اضافه به آنان بازگردانده شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۱۱ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۹۰۴۹-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A9
  •