دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الدوله و دیگران

تاج الدوله و دیگران

نوشته روی عکس: «سرکار تاج الدوله زن بزرگ ناصرالدین شاه، دخترعمو ناصرالدین شاه، مادر سرکار عصمت الدوله دختر بزرگ ناصرالدین شاه زن دوست محمد خان معیرالممالک»؛ از راست، ایستاده: جهانسوز میرزا، یدالله میرزا، و جهانگیر میرزا؛ ردیف بعدی، نشسته: جهان بانو خانم همسر شاه شیر سوار، خجسته خانم تاج الدوله همسر ناصرالدین شاه، مهر ارفع همسر احمد خان سرتیپ، و بلقیس خانم همسر احمد میرزا معین الدوله؛ ردیف جلو (نشسته روی زمین): جهان سلطان خانم همسر شمس الشعراء.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف نشریه الکترونیکی زنان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، شماره ۲۳، زن در تصوير: «تاج‌الدوله در ميان خواهران و برادران خود»؛ توضیحات بیشتر درباره این عکس را می‌توانید در نسخه دیگری از آن به شماره 31e121 ببینید.

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۳۰۳ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1261A69
 •