دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه عزیزالسلطنه به نایب السلطنه

عریضه عزیزالسلطنه به نایب السلطنه

عریضه عزیزالسلطنه، دختر ناصرالدین شاه، به نایب السلطنه است که در آن ابتدا از تولد خود که چند ماه بعد از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه بوده گفته و اینکه هیچ اندوخته‌ای از مال پدر نداشته و با مادر خود [محبوب السلطنه] زندگی می کرده است. با وقوع انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی مواجب پیشین او را قطع کرده و هزار تومان مواجب برای او درنظر گرفته است. اما میرزا فتح الله خان، وزیر مالیه گیلان، قبض مواجب وی را عودت داده و مدعی شده که این وجه به سردار افخم پرداخت شده است. عزیزالسلطنه از تنگدستی خود به علت نرسیدن مواجب نوشته و اینکه چطور مجبور به فروش اموال خود به نیم بها در بازار شده و وبرخی از اموالش را در بانک گرو گذاشته است. او از نایب السلطنه سؤال می کند که آیا وضعیت سایر ممالک مشروطه نیز این گونه است و با اولاد سلاطین به همین شکل رفتار می‌شده است؟ او می‌گوید دو ماه است که حکومت عمارت جنب عمارت خورشید از جمله حمام متعلق به او را تصرف کرده است و او بی حمام مانده است. در ادامه، عزیزالسلطنه توضیح می‌دهد که او شوهری هم ندارد تا مخارج زندگی او را تامین کند و از نایب السلطنه خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. همراه این نامه، یک پاکت است خطاب به نایب السلطنه و ممهور به مهر عزیز السلطنه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عزیز السلطنه
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۴۲-۰-۰ ق، ۱-۴۲-۰-۰ ق، ۲-۴۲-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A4
  •