دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کامران میرزا (نایب السلطنه)

ت ۱۲۷۲ ق
و ۱۳۰۷ ش شهر ری

پسر منیرالسلطنه و ناصرالدین شاه؛ همسر اول او سرورالسلطنه، دختر سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، بود و فرزندان آن دو: ملکه جهان خانم شریک السلطنه، معصومه، قمر الملوک، فتحعلی میرزا، و محمد مهدی میرزا ظل السلطنه؛ او همچنین صاحب فرزندان متعددی از ازدواج‌های دیگرش شد.

کامران میرزا فرزند سوم ناصرالدین شاه، در شش سالگی، سال ۱۲۷۸ ق، حاکم تهران شد. در سال ۱۲۸۳ ق، زمانی که ناصرالدین شاه به خراسان سفر کرد، کامران میرزا را به نیابت خود برگزید و در سال ۱۲۸۵ ق سرداری کل قشون و لقب امیر کبیر به وی داده شد. در شانزده سالگی با سرورالسلطنه، دختر سلطان مراد میرزا حسام السلطنه، ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: ملکه جهان خانم شریک السلطنه، معصومه، قمر الملوک، فتحعلی میرزا، و محمد مهدی میرزا ظل السلطنه؛ پس از مرگ پسرش فتحعلی میرزا، در سال ۱۳۰۸ ق، ازدواج‌های متعدد دیگری کرد و فرزندان او عبارتند از معزز الملوک، فرح الملوک، منورالملوک، مهرماه خانم، احترام السلطنه، نگار الملوک، گوهر الملوک، منیراعظم، ابراهیم میرزا سالار اعظم، محمود میرزا، علی قلی میرزا، عباس میرزا اعزاز السلطنه، اقتدارالسلطنه، حسین علی میرزا نصرت السلطنه، اعتضادالسلطنه، محمد مهدی میرزا، و سلطان ملک میرزا بستن

بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، نشر زوار، تهران، ۱۳۵۷، جلد ۳، صص ۱۴۹-۱۵۲، ۱۶۱؛ رکوعی، عزت الله، دوله‌ها و سلطنه‌ها در عصر قاجار، نشر کیوان، تهران، ۱۳۸۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو