دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعلان فوت عزیز السلطنه، ۱۳۲۹ ق

اعلان فوت عزیز السلطنه، ۱۳۲۹ ق

دختر پانزده ساله ناصرالدین شاه در مقبرۀ پدرش در حضرت عبدالعظیم دفن شد.

نمای تفصیلی