دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کسرائیل خانم افتخار الدوله (بانوی عظمی)

ت ۱۲۷۳ ق تهران
و شوال ۱۳۵۴ ق تهران

کسرائیل خانم (افتخار الدوله) معروف به بانوی عظمی، دختر عفت السلطنه و ناصرالدین شاه، در در سال ۱۲۷۳ ق در تهران متولد شد. او دختر ششم ناصرالدین شاه و خواهر مادری و پدری سلطان مسعود میرزا ظل السلطان بود. کسرائیل خانم با ابوالفتح خان صارم الدوله (پسر محمد حسن خان سردار ملقب به خان بابا خان سردار ایروانی) ازدواج کرد. فرزندان این دو: شمس الملوک، قهرمان خان، خان بابا خان، بدیع الملک،‌ سلطان محمدخان، و عباسقلی خان بودند. کسرائیل خانم در شوال ۱۳۵۴ ق در گذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار همسرش دفن شد.

کسرائیل خانم (افتخار الدوله) معروف به بانوی عظمی، دختر عفت السلطنه و ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۳ ق در تهران متولد شد. او دختر ششم ناصرالدین شاه و خواهر تنی سلطان مسعود میرزا ظل السلطان بود. کسرائیل خانم با ابوالفتح خان صارم الدوله (پسر محمد حسن خان سردار ملقب به خان بابا خان سردار ایروانی) ازدواج کرد. فرزندان این دو: شمس الملوک، قهرمان خان، خان بابا خان، بدیع الملک،‌ سلطان محمدخان، و عباسقلی خان بودند. در جمادی الثانی ۱۳۰۳ ق از سوی پدر به بانوی عظمی ملقب شد. شوهرش در سوم جمادی الثانی ۱۳۰۵ ق درگذشت. چهار پسر کسرائیل خانم با چهار دختر ظل السلطان ازدواج کردند. کسرائیل خانم ساکن اصفهان بود و در سال ۱۳۲۰ ق بعد از بروز اختلاف با برادرش، ظل السلطان، املاک خود را به کنسول روسیه اجاره داد و اصفهان را ترک کرد و ساکن تهران شد. او در شوال ۱۳۵۴ ق در گذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم در کنار همسرش دفن شد. بستن

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. به کوشش: ایرج افشار. تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۵. حبیب آبادی، محمدعلی. مکارم الاثار. ج ۶. اصفهان: موسسه نشر مخطوطات نفیس اصفهان، ۱۳۶۴. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. المآثر و الاثار. به کوشش: ایرج افشار. ج ۱. تهران: اساطیر، ۱۳۷۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو