دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

والی زاده

والی زاده

نوشته به خط ناصرالدین شاه: والی زاده، مرحومه

نمای تفصیلی

  • آفریننده ناصر الدين شاه قاجار
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م 288 - 12314-00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B102
  •