دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ناصرالدین شاه از طرف یکی از همسرانش، ۱۲۹۰ ق

نامه به ناصرالدین شاه از طرف یکی از همسرانش، ۱۲۹۰ ق

نویسنده از تغیر مخاطب به خود به خاطر درخواستش برای پس گرفتن اسباب چایی و قهوه خوری‌اش از مهد علیا گلایه می‌کند و از رفتار متفاوت ناصرالدین شاه با همسر دیگرش، شمس الدوله، و برآوردن خواسته هایی که او برای خود و قوم و خویشانش دارد می‌نویسد. در آخر، خواسته‌اش را برای فرستادن حاجی سعید و گرفتن اسباب چایی و قهوه از مهد علیا برای آسوده شدن از دست طلبکارها تکرار می‌کند.

نمای تفصیلی