دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اندرونی تاج الدوله

اندرونی تاج الدوله

تاج الدوله همسر ناصرالدین شاه بود.

نمای تفصیلی

 • آفریننده ناصر الدين شاه قاجار
 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف نشریه الکترونیکی زنان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، شماره ۲۳، زن در تصوير: «نمایی از اندرونی تاج‌الدوله که توسط ناصرالدين شاه عکسبرداری شده است»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۸-۱۳۰ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A68
 •