دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوشته‌های متفرقه، ۱۳۰۸ق - ۱۳۶۴ش

نوشته‌های متفرقه، ۱۳۰۸ق - ۱۳۶۴ش

نوشته‌های متفرقه از جمله: صفحه‌ای از اسامی کتاب ها و یادداشت ها که در پشت آن نوشته شده «۹۳»؛ فهرست کتاب های باب و صبح ازل؛ لیست نگاتیو عکسهای تاریخی‌و اسامی بابیان و بهاییان کشته شده در سالهای ۱۳۵۲-۱۲۲۸؛ لیست تعدادی کتب موقوفه و دعا برای مناسبت های مختلف؛ تبریک عید؛ پاره ای از یک شهود مربوط به سفر قمرتاج دولت آبادی و همراهانش به قبرس و تحویل گرفتن مجموعه ای از اوراق و اشیاء متعلق به صبح ازل از عالیه خانم؛ تبریک تولد نوزاد و یادداشتهای پراکنده قمر تاج دولت آبادی در پشت آن؛ چهار صفحه از کتاب اردیبهشت؛ پاره ای از حدیث نفس قمرتاج دولت آبادی؛ دعوتنامه انجمن بهایی از طرف کارل شفلر (منشی)؛ مختصری از تاریخ وقایع مازندران؛ ثبت تولد محمد ضیاء الله فرزند شیخ احمد روحی که در پشت آن نوشته شده «خط میرزا آقا خان کرمانی»؛ انتقال سهم ارث به عالیه خانم؛ تقاضای توضیح درباره پنج مطلب همراه با پاسخ و توضیحات در مورد آنها؛ نوشته مبنی بر خبر «تقاعد» عالیه خانم؛ پاره ای از یک نوشته در مورد توضیح برخی نکات مذهبی؛ جلد کاغذی که حاوی ۴۵ قطعه لوح خطاب به حاج میرزا یحیی و پدر و مادر وی و دیگران بوده است؛ نوشته‌ای به دستخط محمد نقابت در مورد کتاب تاریخ عصر حاضر یا حیات یحیی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۷۰ ش تا ۱۳۶۴ ش
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ دى ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141A9
  •