دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن دختر فروش، ۱۳۲۷ ق

زن دختر فروش، ۱۳۲۷ ق

گوهرتاج، معروف به خانم گروسی، یکی از دختران منوچهر گروسی را به یکی از زنهای ناصرالدین شاه در محله دولت خانه به مبلغ سی و یک تومان، و دیگری را به خانه شخصی در شهر نو به مبلغ ده تومان فروخته بود.

نمای تفصیلی