دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)

میرزا حسن شیخ الاسلامی (رئیس المجاهدین) فرزند ستاره خانم (شاهزاده گلین) و میرزا مسعود شیخ الاسلام ( حدود۱۳۲۷-۱۲۶۰/۱۲۶۱ق).

میرزا حسن شیخ الاسلامی (رئیس المجاهدین) فرزند ستاره خانم (شاهزاده گلین) و میرزا مسعود شیخ الاسلام (حدود۱۳۲۷-۱۲۶۰/۱۲۶۱ق) و برادر صدیقه خانم و زهرا خانم . وی از ازدواج با رخسار خانم شیخ الاسلام صاحب دو فرزند به نامهای عزیز الملوک شیخ الاسلامی و آسیه خانم شد. همسران دیگر او فرح السلطنه و سکینه خانم بودند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو