دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات بین امجد الوزاره و عزیزالملوک

مکاتبات بین امجد الوزاره و عزیزالملوک

نامه های بین سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره)، و همسرش عزیز الملوک، دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلام. یکی از نامه ها به دلیل ناراحتی چشم عزیز الملوک به خط اشرف السلطنه نوشته شده است.