دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های عزیز الملوک به میرزا حسن شیخ الاسلام و آسیه خانم

نامه های عزیز الملوک به میرزا حسن شیخ الاسلام و آسیه خانم

نامه ها شامل موارد زیر است: دو نامه، یکی طنز آمیز، از عزیز الملوک و امجد الوزاره (شوهرش) از قزوین به میرزا حسن شیخ الاسلام، پدر عزیز الملوک، در تهران؛ چند نامه از عزیز الملوک به پدرش میرزا حسن شیخ الاسلام در تهران, در مورد مسائل خانوادگی، خرید جواهر و پارچه زردوزی. نامه ای از عزیز الملوک به خواهرش آسیه خانم. نامه دیگر در مورد نزاع خانوادگی است.