دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر

ت ۱۳۰۸ ق
و ۱۳۱۴ ش

عباس میرزا فرمانفرمائیان سالار لشکر، دومین پسر فاطمه خانم عزت الدوله و عبدالحسین فرمانفرما، در سال ۱۳۰۸ ق به دنیا آمد. در جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق با زهرا سلطان نظام مافی (عزت السلطنه) ازدواج کرد. فرزندان آن دو: هما، تاج الملوک، عزت الملوک، مهری دخت، بهرام میرزا، و بهمن میرزا. او در اردیبهشت ۱۳۱۴ ش بر اثر بیماری سرطان در برلین درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.

عباس میرزا فرمان فرماییان (سالار لشکر): زمانه و کارنامه سیاسی و اجتماعی، منصوره اتحادیه و بهمن فرمان، تهران، نشر کتاب سیامک، بهار ۱۳۸۷ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو