دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح‌ نامه میان عزت الدوله و فرزندان صغیر عباس میرزا، ۱۳۱۴ ش

صلح‌ نامه میان عزت الدوله و فرزندان صغیر عباس میرزا، ۱۳۱۴ ش

فیروز میرزا نصرت الدوله به وکالت از مادرش، فاطمه خانم عزت الدوله، سهم ارث او را از فرزند مرحومش، عباس میرزا سالار لشکر، به فرزندان صغیر او واگذار می کند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۷ آبان ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  گزیده متن: وزارت عدلیه ثبت اسناد و املاک کل مملکتی ورقه معاملات متفرقه نوع سند صلح محاباتی دفتر اسناد رسمی، نمره یازده حوزه تهران، مصالح جناب آقای فیروز (فیروز) به نام و نشان نمره ۳۰۲۷ از ناحیه سه تهران ساکن ناحیه مرقومه خیابان نصرت الدوله، به وکالت از طرف خانم فاطمه خانم (عزت مظفری) عزت الدوله به نام و نشان نمره ۱۲۳۸۰ از ناحیه سه تهران، متصالح مهری فرمانفرمائیان و بهرام و بهمن فرمانفرمائیان، اولاد صغار مرحوم عباس فرمانفرمائیان سالار لشکر، مورد صلح کلیه سهم الارث خانم موکله مصالح از مجموع ما ترک و دارائی مرحوم عباس میرزا فرمانفرمائیان (سالار لشکر) که عبارت از یک سدس ( یک ششم) کامل از تمام متروکات ودارائی آن مرحوم از منقول و غیر منقول می باشد به موجب حکم انحصار وراثت صادر از شعبه ثانیه محاکم صلح محدوده تهران، مال الصلح سه سیر نبات موهوب بعدالعقد صیغه جاری شد و مورد صلح برای تعیین حق‌ الثبت به مبلغ ده هزار تومان (یک صد هزار ریال) تقدیم شده است به تاریخ هفتم آبان ماه سنه هزار و سیصد و چهارده. محل امضا فیروز با احراز هویت متعلقین تمام مراتب مسطور دراین ورقه در نزد اینجانب واقع شد به تاریخ متن امضا و مهر سر دفتر.

 • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A47
 •