دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت‌‌‌نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان در خصوص فرزندان صغیر عباس میرزاسالار لشکر

وصیت‌‌‌نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان در خصوص فرزندان صغیر عباس میرزاسالار لشکر

وصیت نامه عبدالحسین میرزا در خصوص فرزندان صغیر عباس میرزا سالارلشکر که قیمومت آنها به زهرا سلطان عزت السلطنه (همسر عباس میرزا سالارلشکر و دختر رضاقلی خان مافی) و نظارت بر اموال آنها به فیروز میرزا نصرت الدوله سپرده شده است. دوصفحه بزرگ ( ۳۵ در ۲۲سانتیمتر) و یک صفحه کوچک (۱۸ در ۱۲سانتیمتر)، پشت هر دو صفحه بزرگ مهر دارد.

نمای تفصیلی

 • آفریننده عبدالحسین میرزا فرمانفرما
 • تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۲۲ ×۳۵ سانتیمتر و ۱۲ × ۱۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 31a014
 •