دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انحصار وراثت عباس میرزا سالار لشکر، ۱۳۱۴ ش

انحصار وراثت عباس میرزا سالار لشکر، ۱۳۱۴ ش

برگه وزارت دادگستری، گزیده متن: وزارت عدلیه به تاریخ ۱۳۱۴/۷/۱۳، آقای محمد فرنیا به وکالت از طرف زهرا سلطان خانم نظام مافی به استناد ورقه و سواد مصدق پنج طغری اوراق هویت و وصیت‌ نامه و وکالتنامه به عنوان اینکه مرحوم عباس میرزا فرمانفرمائیان در برلن وفات یافت و موکله مشارالیه عیال و آقای عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان پدر و عزت خانم (عزت الدوله مظفری) مادر و هما خانم و تاج الملوک خانم فرمانفرمائیان صبایای کبیره و عزت الملوک خانم و مهری دخت خانم و بهرام میرزا و بهمن میرزا فرمانفرمائیان فرزندان صغار متوفی وراث منحصر مرحوم مزبور می باشند، تصدیق انحصار وراثت را خواستار شده و مراتب سه ماه متوالی در مجله رسمی و در جریده کوشش اعلان و وکیل متقاضیه اقدام را در خواست نموده است. علیهذا شعبه ثانیه محاکم صلح محدود طهران به حکومت آقای روحانی نظر به مستندات فوق الاشعار و شهادت حضوری مشهود به اینکه تا این تاریخ نسبت به تقاضای مزبور اعتراض به عمل نیامده وراث مرحوم عباس میرزا فرمانفرمائیان را منحصر به اشخاص فوق الذکر دانسته و به موجب این تصدیق انحصار وراثت مشارالیهم را اعلام و ماترک متوفی یک ثمن متعلق حق زوجه و دو ثمن متعلق حق والدین و بقیه به طریق دو سهم افراد ذکور مضاعف حصه افراد اناث باشد باید بین آنان تقسیم گردد.