دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به معتمد، ۱۳۲۶ ش

نامه به معتمد، ۱۳۲۶ ش

درباره تصرف ملکی در خلجرود کرمانشاه که سه دانگ آن سهم ورثه همسرش سالار لشکر بوده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده زهرا سلطان عزت السلطنه
  • تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13104A56
  •