دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

به محمد علی و محمد تقی نظام مافی

به محمد علی و محمد تقی نظام مافی

قسمت اول یا نامه اول به محمد علی و محمد تقی نظام مافی؛ قسمت دوم یا نامه دوم به فرزندان رضا قلی خان نظام السلطنه (از طرف خاله شان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A84
 •