دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله

عزت الملوک که القاب عزت السلطنه و عزت الدوله را نیز داشت، دختر مظفرالدین شاه و تاج الملوک؛ همسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما. از این ازدواج شش پسر داشت که پسر اول فیروز میرزا نصرت الدوله بود. در سال ۱۳۲۴ ق لقب عزت الدوله به او اعطا شد.

فاطمه خانم عزت الملوک، که القاب عزت السلطنه و عزت الدوله را هم داشت، دختر تاج الملوک ام الخاقان و مظفرالدین شاه قاجار بود. او در زمان ولایتعهدی پدرش در سال ۱۳۰۵ ق با عبدالحسین میرزا فرمانفرما ازدواج کرد. آنها شش فرزند داشتند: فیروز میرزا نصرالدوله، عباس میرزا سالار لشکر، محمد ولی میرزا فرمانفرماییان، محمد حسین میرزا فیروز، محمد جعفر میرزا، و نظام الدین میرزا. مظفرالدین شاه با داماد خود مناسبات دوستانه ای نداشت و چندین بار از دختر خود، فاطمه خانم که اکنون ملقب به عزت السلطنه بود تقاضا کرد از همسرش جدا شود که عزت السلطنه نپذیرفت. عزت السلطنه بعدها لقب خود عزت السلطنه را به عروسش، زهراسلطان، همسر عباس میرزا سالارلشکر، داد و خود به لقب مادربزرگش، خواهر ناصرالدین شاه، عزت الدوله، ملقب شد. بستن

فرمانفرماییان، مهرماه. (۱۳۷۷). زندگی نامه عبدالحسین میرزا فرمانفرما. تهران: توس. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو