دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقشه مجموعه عمارات فرمانفرما، ۱۷ بهمن ۱۳۸۸

نقشه مجموعه عمارات فرمانفرما، ۱۷ بهمن ۱۳۸۸

نقشه عمارت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در تهران، کشیده شده توسط حافظ فرمایان در ۱۷ بهمن ۱۳۸۸.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حافظ فرمایان
  • تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ش
  • مجموعه ها خانه های قدیمی حافظ فرمایان
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1015A5
  •