دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین میرزا فیروز

ت ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ ق

محمد حسین میرزا فیروز (فرمانفرمائیان) پسر فاطمه خانم عزت الدوله و عبدالحسین فرمانفرما بود؛ او با صفیه نمازی ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: اسکندر، نرسی، و مریم

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو