دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک تاج نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرا، ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳

ملک تاج نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرا، ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳

نامه ملک تاج نجم السلطنه به برادرش، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، درباره حکومت اردبیل و روابط با نظم السلطنه و عین الدوله. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حاشیه نامه پاسخ داده است. پشت پاکت مهر میرزا فضل الله خان وکیل الملک، همسر نجم السلطنه، را دارد.