دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مربوط به ورثه مظفرالدین شاه

مکاتبات مربوط به ورثه مظفرالدین شاه

شامل: ۱- عریضه‌ای بر سربرگ مجلس شورای ملی به امضای وراث مظفرالدین شاه: اقدس الدوله، قمرالسلطنه، عزت الدوله، فخرالدوله، شکوه الدوله، اقدس السلطنه، انورالدوله، اعظم الدوله، و نورالسلطنه مبنی بر اینکه مظفرالدین شاه در زمان ولیعهدی، املاکی در آذربایجان خریداری کرده بوده که ملک طلق وی بوده و خارج از خالصه دولتی. همچنین املاکی نیز از شکوه السلطنه (مادر مظفرالدین شاه) و نصرت السلطنه (دایی مظفرالدین شاه) به او رسیده که ملک طلق وراث است. آنها نسبت به تصرف این املاک به دست دولت اعتراض داشته و تقاضای احقاق حق دارند (۳۰ بهمن ۱۳۰۰ ش). ۲- نامه میرزا حسین خان مؤتمن الملک (رئیس مجلس شورای ملی) بر سربرگ مجلس شورای ملی خطاب به ریاست وزراء [رضاخان سردارسپه] مبنی بر شکایت دختران مظفرالدین شاه به مجلس در خصوص حقانیت مالکیت آنها بر املاک پدرشان در آذربایجان که سوادش برای رئیس وزراء ارسال شده و ریاست مجلس خواستار جواب وی می باشد (۵ اسفند ۱۳۰۰ ش). ۳- نامه‌ای بر سربرگ ریاست وزراء خطاب به وزارت مالیه که عریضه‌ دختران مظفرالدین شاه به مجلس شورای ملی در خصوص املاک آذربایجان به آن پیوست شده و در آن نظر وزارت مالیه برای پاسخگویی به مجلس خواسته شده است (۷ اسفند ۱۳۰۰ ش).

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الثانی یا رجب ۱۳۴۲ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ( ۰-۲۰۰۲۳-۰-۰ن، ۰-۲۰۰۲۴-۰-۰ن، ۰-۲۰۰۲۵-۰-۰ن، ۰-۲۰۰۲۵-۰-۰ن، ۱-۲۰۰۲۶-۰-۰ن، ۰-۲۰۰۲۲-۰-۰ن)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A32
  •