دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات بین مهدیقلی میرزا و اعظم السلطنه

مکاتبات بین مهدیقلی میرزا و اعظم السلطنه

مکاتبات مهدیقلی میرزا با مادر خود اعظم السلطنه درباره امور خانوادگی. همچنین سه نامه دیگر از مهدیقلی میرزا به مادربزرگ پدری اش مهین السلطنه، به خواهر و برادرش مرضیه و معین الدین، و نیز نامه ای از نصرت السلطنه به همسرش اعظم السلطنه موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ ق تا ۱۳۵۰ یا ۱۳۵۱ ق
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1023A22
  •