دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات بین مهدیقلی میرزا و اعظم السلطنه

مکاتبات بین مهدیقلی میرزا و اعظم السلطنه

مکاتبات مهدیقلی میرزا با مادر خود اعظم السلطنه درباره امور خانوادگی. همچنین سه نامه دیگر از مهدیقلی میرزا به مادربزرگ پدری اش مهین السلطنه، به خواهر و برادرش مرضیه و معین الدین، و نیز نامه ای از نصرت السلطنه به همسرش اعظم السلطنه موجود است.