دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صغری سلطان خانم سرورالسلطنه

ت ۱۲۷۴ ش
و ۱۳۳۳ ش

سرور السلطنه، دختر زرین کلاه خانم و خازن الملک، در سال ۱۲۷۴ شمسی به دنیا آمد. مادرش در جوانی درگذشت و او نزد خانواده پدری بزرگ شد. سرور السلطنه در سال ۱۲۸۸ شمسی با عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک) ازدواج کرد. فرزندان آن‌ها از این ازدواج، منوچهر، ایراندخت، امیرهوشنگ، و مهرپور بودند. او در سال ۱۳۳۳ شمسی درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو