دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت تیمورتاش

ت ۲۲ بهمن ۱۲۹۱ ش
و ۱۳۷۹ ش

دختر سرور السلطنه و عبدالحسین تیمورتاش

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید