دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات عاشقانه سرورالسلطنه و معززالملک، ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۸ ق

مکاتبات عاشقانه سرورالسلطنه و معززالملک، ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۸ ق

نامه‌های عاشقانه عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش)، فرزند کریم دادخان، به سرورالسلطنه، فرزند زرین کلاه خانم و خازن الملک، شامل نامه‌های معززالملک به سرورالسلطنه به همراه چند پاکت نامه و بخشی از یک نامه که احتمالا از سرورالسلطنه به معززالملک بوده است. به نظر می رسد که بیشتر این نامه‌ها در فاصله بین عقد و عروسی، زمانی که سرورالسلطنه در تهران، و معززالملک بین تهران و خراسان در رفت و آمد بوده نوشته شده اند؛ این نامه‌ها، همچنین، به صورت جداگانه در این مجموعه آمده اند؛ اقلام مرتبط را ببینید.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ۱۳۲۷ ق تا ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A22
  •