دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در ابتدا دلیل تعویق ارسال نامه خود را نوشته که گرفتاری نوکرها به خاطر مهمانداری بوده و از حضور فخام السلطنه گفته که او نامه را به فخام السلطنه داده تا به سرور بدهند. از نامه محبت آمیز سرور گفته و دلیل تنگ خلقی اش را پرسیده که مبادا قصوری از جانب وی رخ داده که سرورالسلطنه را این گونه کرده است. از میزان عشق خود به سرور السلطنه و بی اطلاعی دیگران از این عشق نوشته و از وی خواسته تا به این گونه حرفها گوش ندهد و اگر مقصود سرور موضوع عکس است به او یادآور می شود که سرور تمام قلب او را تصرف کرده و اگر آثاری هم باقی باشد فقط به عنوان یادداشت و یادآوری دیوانگی های جوانی است و از او خواسته تا عکس را پیش خود نگهدارد. پس از ابراز عشق مجدد به شرح وقایع روز پرداخته که بعد از رفتن مهمانان او با فخام السلطنه به مذاکره نشسته و قرار گذاشته اند که فخام السلطنه به ملاقات نیر قدسیه بروند و از ایشان کسب تکلیف کنند. بعد از این ملاقات و تأکید نیرقدسیه بر سروسامان دادن به زندگی عبدالحسین خان قرار شده که بعد از ماه صفر زندگی فراهم شود. همچنین در مورد ژنرال کنسول انگلیس که در نامه آقای سالار نوشته شده بود، پاسخ داده که به خاطر طلبی که یک بانک انگلیسی از یک نفر نیشابوری دارد کدورت حاصل شده بوده و ژنرال کنسول انگلیس از حضرت اجل شکایت کرده بوده، که سفر نویسنده به خراسان به همین منظور بوده است. همراه با پاکت نامه خطاب به سرورالسلطنه که پشت آن شعری نوشته شده است و مهر معزز الملک را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۱.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A45
  •