دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که به نگرانی سرورالسلطنه درباره عشق خود نسبت به او پاسخ داده، و عشق و وفاداریش را اعلام کرده است، از مشکل یافتن منزل مناسب نوشته و از سرورالسلطنه خواسته تا به سخنان اطرافیانش گوش نکند، از دلتنگی، درد فراق، و عشق خود به سرور نوشته و تنها مانع وصال را بی منزلی خود می داند. می نویسد که حال دست غیبی کمک کرده، مبشرالدوله که منزلش در همسایگی نیرالدوله است، به حکومت شاهرود منصوب شده و قصد اجاره منزل خود را دارد. این منزل قشنگ و زیباست و قرار است نیرالدوله از همسرش که مالک خانه است اجازه بگیرد و به زودی مشکل خانه حل خواهد شد. در این صورت هروقت عروس میل داشته باشد می تواند شب خوشبختی عاشق را فراهم کند. در ادامه، معززالملک از گذاشتن دست عروس در دست داماد و درباره عشق ورزیشان خیال پردازی می کند. همچنین خبر داده که منزل خوبی پیدا کرده و نتیجه تا فردا معلوم خواهد شد، تنها عیب این خانه نداشتن حمام سرخانه است ولی در عوض آب جاری دارد. در ادامه از نامه نویسی به سالار و ذکر دلیل تأخیر نوشته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A25
  •